reg chula

reg chula
reg chula

reg chula

reg chula จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2460 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย อย่างไรก็ตามรากฐาน และการเตรียมการสำหรับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นเมื่อเกือบครึ่งศตวรรษก่อนหน้านี้ 365bet

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองทั่วโลกในช่วงปลายศตวรรษที่สิบเก้าบีบบังคับให้สยามประเทศไทยได้รับการเรียกอย่างเป็นทางการจนถึง พ.ศ. 2482 ให้ปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้น้อมนำแนวนโยบายในการเสริมสร้าง และปรับปรุงรัฐบาลเพื่อให้ประเทศสามารถต้านทานกระแสของลัทธิล่าอาณานิคมได้สำเร็จ

ส่วนสำคัญประการหนึ่งของนโยบายนี้ คือ การปรับปรุงระบบการศึกษาของสยามเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงานทั้งในภาครัฐ และเอกชน ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2414 ที่ Royal Pages Barracks ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวัง จากนั้นในปีพ. ศ. 2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุงโรงเรียน และพระราชทานนามว่า“ สวนกุหลาบ” ในปีเดียวกันนี้ในหลวงยังทรงจัดตั้งโรงเรียนอื่น ๆ อีกด้วย ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยทหารบกโรงเรียนการทำแผนที่โรงเรียนเจ้าชาย และโรงเรียนธรรมศึกษา

สีชมพูได้รับการคัดเลือกจากสหภาพนิสิตจุฬาฯ ให้เป็นสีสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2478 ซึ่งเป็นปีที่มีการแข่งขันฟุตบอลประจำปีระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นครั้งแรก

สีชมพูถูกเลือกเนื่องจากเป็นสีมงคลตามประเพณีสำหรับวันอังคารซึ่งเป็นวันในสัปดาห์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติ

ก่อนการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พื้นที่กว้างใหญ่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ในปัจจุบันมีต้นไม้รกครึ้มไปด้วยต้นไม้ และฝน ต้นไม้ฝนเหล่านี้กลายเป็นสิ่งประจำมหาวิทยาลัยในขณะที่นักเรียนทบทวนบทเรียนภายใต้ร่มเงา เมื่อเวลาผ่านไปจำนวนต้นฝนลดน้อยลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก ความเสี่ยงต่อโรค และการก่อสร้างอาคารใหม่

โชคดีที่ H.M. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงทราบถึงสถานการณ์ของต้นไม้ฝน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2505 H.M. ในหลวงเสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยและทรงปลูกต้นเรนโบว์ 5 ต้น ข้างสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยหน้าหอประชุมจุฬาฯ ทางขวา 3 ต้นและทางซ้าย 2 ต้น

ต่อมาเพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 50 ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจึงได้จัดสร้างภูมิทัศน์“ Rain Tree Grove” ขึ้นเพื่อระลึกถึงโอกาสอันเป็นมงคลเท่านั้น แต่ยังเป็นการระลึกถึงต้นฝน Rain Tree Grove อุทิศโดย H.R.H. สยามบรมราชกุมารี. อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ต้นฝน กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยที่ช่วยหลอมรวมจิตใจ และความคิดของสมาชิกจุฬาฯ ทุกคน PG SLOT

พันธกิจหลัก

พันธกิจหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิชาการ และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชบิดารัชกาลที่ 5

ด้วยการแสวงหาการพัฒนาการเผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ความรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินงานเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาด้วยความรู้ทางวิชาชีพ และทักษะการวิจัยตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และค่านิยม นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ และการเรียนรู้แล้วมหาวิทยาลัยยังหวัง ที่จะปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริการสาธารณะ

ภารกิจ reg chula

เพื่อขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในปี 2564-2567 เป็นแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนที่มุ่งเน้นการวางตำแหน่งของมหาวิทยาลัย

ในการเป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยที่ล้ำสมัย สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ จุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักนวัตกรรมในอนาคตที่สามารถเปลี่ยนสังคมให้เป็นสังคมที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่

รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนทั่วโลก ความพยายามทั้งหมดจะทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ก้าวไปข้างหน้าในระดับสากลอย่างภาคภูมิใจ

 1. พัฒนาผู้นำในอนาคต
  สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านโครงการวิชาการที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ และความยั่งยืน
 2. สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
  กระตุ้นวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยการสร้างงานวิจัยที่เจาะลึก และกว้างขวาง และเพิ่มหลักสูตรนวัตกรรม และสาขาสหวิทยาการ
 3. ชี้แนะ และก้าวไปข้างหน้าการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น และระดับโลก
  มีส่วนร่วมในการเป็นพันธมิตรกับชุมชนในท้องถิ่น และระดับโลกหน่วยงานภาครัฐอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และเศรษฐกิจที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

แผนกลยุทธ์ปี 2564-2567 reg chula

 1. ผู้นำในอนาคต
  นิสิตคณาจารย์บุคลากร และหน่วยงานภายนอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนร่วมมือกันใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความสำเร็จในระดับสากล และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคตอย่างสันติ และเห็นได้ชัดด้วยปัญญา
 2. การวิจัย และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
  เพิ่มอัตราส่วน และจำนวนสิ่งพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อให้ติดอันดับสูงสุด 10% และ 25% ดำเนินธุรกิจนวัตกรรมโดยใช้ผลงานวิจัย และเทคโนโลยีของจุฬาฯ เพื่อสร้างรายได้ระดมทุนไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท หรือ มีมูลค่าตลาดสะสมใกล้เคียงกันพร้อมทั้งได้รับการยอมรับจากนักวิชาการ และสังคมในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำในสาขาต่าง ๆ
 3. อย่างยั่งยืน
  สร้างโครงการที่มีผลกระทบเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และสามารถประเมินตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วด้วยการจัดอันดับผลกระทบโลก มีระบบในการสร้าง และจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำนายผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการพัฒนาสังคมในอนาคต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองโลกที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบัน และอนาคต มหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกที่ในประเทศอาเซียน และทั่วโลกได้เข้าร่วมในสถานที่แห่งความรู้นี้ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามความจำเป็น จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา และนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้ผลิตนวัตกรรม

ผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริงที่ยั่งยืนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม นวัตกรรมชั้นนำใหม่ ๆ จะได้รับการบ่มเพาะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ตรงในการสร้างนวัตกรรมที่แท้จริง การสร้างสรรค์ดังกล่าวจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สำหรับนักนวัตกรรมรุ่นต่อไป

และเป็นวิธีการใช้ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการให้บริการสังคมโดยให้บริการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็สามารถแข่งขันได้ และมีความเกี่ยวข้องในฐานะมหาวิทยาลัยนานาชาติของประเทศ

บริการเกมส์ PGSLOT 24 ชั่วโมง

รูปแบบที่แปลกใหม่ ฉีกรูปแบบทุกการเล่น แบบเดิมๆ อย่างสิ้นเชิง พบกับสุดยอด ครีเอทีฟ เกมส์ดีไซน์ ที่ออกแบบเกมส์แบบใหม่ทั้งหมด มาให้ได้เล่นแล้วตอนนี้ เกมส์สล็อตออนไลน์ พีจี สล็อต ที่มีให้เลือกเล่นมากกว่า 100 เกมส์

ลุ้นรับโบนัสใหญ่ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส เล่นได้เลยผ่านมือถือ ผ่านบราวเซอร์ ไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่น รองรับทุกแพลตฟอร์ม กับรูปแบบของ เกมส์ HTML 5 เทคโนโลยีใหม่ ที่ช่วยให้เกมส์ สล็อตออนไลน์ ของเรา สามารถรันได้บนมือถือทุกรุ่น รวมถึงคอมพิวเตอร์

รับ 50% ตั้งแต่ครั้งแรกที่สมัคร PG SLOT ONLINE

ท่านสามารถ ทดลองเล่นสล็อต และ เกมยิงปลา ได้ฟรี หากท่านสนใจ ท่านสามารถสมัครสมาชิก ได้ที่หน้าเว็บไซต์ pgslotgame.com ง่ายๆเพียงกรอก ข้อมูลให้ครบ ตามที่เรากำหนด ซึ่งข้อมูล การสมัครสมาชิก จะไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้อง ก่อนส่ง เมื่อ สมัครสมาชิก เสร็จเรียบร้อย และ ได้ Username และ Password แล้ว ให้ท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ผู้นำเข้า PG SLOT

UFASTAR ผู้นำเข้า PG SLOT จากต่างประเทศ พร้อมด้วยระบบ ฝาก – ถอน ที่เร็วที่สุดเข้ามาพร้อมกับเกมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นอย่างไม่มีติดขัด ทั้งนี้ยังมี คาสิโน ออนไลน์ ให้บริการในรูปแบบ ของ UFABET มีทั้ง บอล ไพ่ บาคาร่า หวย มวย รูเล็ต สล็อต รีวิวสล็อต Joker gaming siamsport และ เกมอื่นๆ มากมาย ที่ฝากไม่มีขั้นต่ำ 1 บาทก็เปิดยูสได้ Sa gaming ขั้นต่ำ 20 บาท